GYS PK Technik Varta Bosch GYS Energizer Vigor

Definice pojmů autobaterií

AGM
(Absorbent Glass
Mat)
netkané rouno ze skelného vlákna, které absorbuje a váže elektrolyt v olověných bateriích
Aktivní hmota aktivní hmotu v kladných deskách (katodách) tvoří oxid olovičitý a v záporných deskách (anodách) houbovité olovo. Je-li spojen elektrický obvod, reagují tyto materiály během nabíjení a vybíjení s kyselinou sírovou podle následující chemické reakce: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O
Akumulátory VRLA hermeticky uzavřené bezúdržbové akumulátory, jinak také ventilem řízené olověné akumulátory.
Ampér (A) měrná jednotka toku elektronů nebo proudu v elektrickém obvodu.
Ampérhodina (Ah) měrná jednotka elektrického náboje pro vyjádření nabíjecí kapacity baterie, která se vypočítá násobením proudu v ampérech a času v hodinách vybíjení. (Příklad: baterie, jež dodává 5 ampérů po dobu 20 hodin, dodá 5 A x 20 hodin = kapacita 100 Ah)
Cyklus v baterii jedno vybití a jedno nabití odpovídá jednomu cyklu
Elektrický obvod dráha, po níž proudí tok elektronů. Pokud tato dráha představuje nepřerušovaný okruh, jde o uzavřený elektrický obvod. Otevřený obvod má dráhu přerušenou nebo rozpojenou, tok proudu je přerušen.
Elektrolyt v olověném elektrolytovém akumulátoru je elektrolytem kyselina sírová zředěná vodou. Slouží jako vodič, který dodává vodu a sulfát pro elektrochemickou reakci: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20
Hluboké vybití stav, v němž je článek plně vybit za použití nízkého proudu tak, že elektrické napětí klesne pod stanovené minimum.
Kapacita schopnost plně nabité baterie dodat určité množství elektřiny (v ampérhodinách/Ah) určité intenzity v ampérech/A) během určitého časového úseku (v hodinách/h).
Kladná deska
(katoda)
litá kovová konstrukce, jež obsahuje jako aktivní hmotu oxid olovičitý.
Koroze destruktivní chemická reakce tekutého elektrolytu s reaktivním materiálem, např. zředěné kyseliny sírové se železem, při které vzniká rez - produkt koroze.
Kryt baterie nádoba z polypropylenu nebo tvrdé pryže, v níž jsou uloženy elektrody, separátory a elektrolyt.
Mřížka mřížková konstrukce ze slitiny olova, na níž je nanášena aktivní hmota kladných a záporných desek a jež vede proud.
Napětí rozdíl elektrických potenciálů ve dvou bodech v prostoru. Napětí 1 V je takové napětí, které je mezi konci vodiče, do kterého konstantní proud 1 A dodává výkon 1 W. V takovém případě má vodič odpor 1 ohm.
Ohm měrná jednotka elektrického odporu nebo impedance v rámci elektrického obvodu.
Póly elektrická spojení mezi baterií a externím obvodem. Každý pól je spojen buď s první (kladnou) nebo s poslední (zápornou) spojkou v sériovém propojení článků baterie.
Proud pohyb elektronů v elektrických vodičích resp. rychlost toku elektřiny. Měrná jednotka proudu je ampér.
Rezervní kapacita (RC) počet minut, během kterých nová, plně nabitá baterie dodává 25 ampérů při 26,7°C (80°F) a udrží svorkové napětí nejméně 1,75 voltů na každý článek. Tento údaj představuje čas, po který bude baterie napájet základní zařízení, pokud alternátor nebo generátor vozidla selže.
Startovací proud
za studena (Cold Cranking Amps)
počet ampérů, jež baterie může poskytovat po dobu 30 sekund při teplotě -17,8°C, dokud napětí baterie neklesne na nepoužitelnou úroveň. Jde o kritický parametr pro dobrou startovací schopnost baterie.
Sulfatace proces nevratného poškozené článků autobaterie krystaly síranu olovnatého, které vznikají reakcí kyseliny sírové z elektrolytu na deskách s olovem.
Uzemnění referenční potenciál obvodu. V automobilové praxi se jedná o připojení kabelu baterie ke kostře nebo rámu automobilu, jež se používá jako dráha pro uzavření obvodu namísto přímého spojení. Dnes je ve více než 99% automobilů a LTV jako uzemnění použit záporný pól baterie.
Víko uzavírá nádobu baterie
Volt měrná jednotka elektrického napětí.
Vrstvení elektrolytu při nabíjení baterie se v jejích deskách vytváří vysoce koncentrovaný elektrolyt. Tento těžký elektrolyt klesá působením gravitace do spodní části článku, zatímco méně koncentrovaná kyselina stoupá do horní části článku. Toto vrstvení elektrolytu může způsobit ztrátu kapacity nebo selhání baterie.
Vybíjení pokud baterie dodává proud, hovoříme o tom, že se vybíjí.
Watt měrná jednotka elektrického výkonu, je přímo úměrná energii, která vzniká, když elektrony překonávají rozdíly v elektrickém napětí. Vzorec: watt = ampér x volt
Záporná deska
(anoda)
litá kovová konstrukce, jež obsahuje jako aktivní hmotu houbovité olovo.
Zkrat nechtěné spojení proudu v elektrickém zařízení nebo v elektrickém vedení, obecně s velmi nízkým odporem, čímž způsobuje velký průtok proudu. V baterii může zkrat v článku způsobit jeho vybití a znehodnotit baterii.